Kongres Technologii Chemicznej 2018

Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie Ogólne”) Politechnika Gdańska informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.
2. W Politechnice Gdańskiej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny pokój nr 263. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail iod@pg.edu.pl oraz pod numerem telefonu 58 348 66 29.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na IX. Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 2018, jego organizację i przygotowanie materiałów kongresowych na podstawie Pani/Pan zgody.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału w IX. Kongresie Technologii Chemicznej TECHEM 2018. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji na kongres.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organizatorzy IX. Kongresu Technologii Chemicznej TECHEM 2018.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu
7. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: techem9@pg.edu.pl pocztą tradycyjna na adres ul. Narutowicza 11/12, pok. 52 Chemia A, 80-233 Gdańsk, lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Wydziału Chemicznego PG, ul. Narutowicza 11/12, pok. 52 Chemia A, 80-233 Gdańsk.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.